Proty boty - kroužek kreativního tance pro děti s handicapem, foto: Miluše Vašíčková

Mohou osoby s postižením aktivně trávit volný čas? Díky mnoha neziskovým organizacím ano

Volný čas a osoby s postižením. Téma, které je v současné době velmi diskutované. Zejména děti a mladí lidé chtějí trávit čas ve skupině svých vrstevníků.  U některých z nich jde především o navazování nových sociálních kontaktů a vazeb, pro jiné je to spíše nácvik soběstačnosti pro budoucí život. Má však člověk s postižením stejné možnosti, jak trávit volný čas jako osoba bez postižení?

zdroj: Domov pro mne, z.s.

Stále více dochází k vyrovnávání příležitostí mezi osobami s postižením či znevýhodněním a lidmi bez handicapu. Odborně je tento jev nazýván jako inkluze. I přesto, že jsou lidé s handicapem stále více integrováni do společnosti, nemusí tomu tak být ve všech oblastech. Zejména zájmové vzdělávání může být opomíjeno, a to hlavně v případě pohybových aktivit. Konkrétně ty však mohou přispívat k rozvoji sebedůvěry a pozitivním prožitkům. V této oblasti se stále ještě objevuje spousta otázek, na které není jednoduché odpovědět.

Přestože se inkluze stále více rozmáhá, je cestou, jež dosud vyvolává nejistotu nejen u pedagogických pracovníků, ale také u rodičů a zákonných zástupců osob s postižením. „V současné době nevyužívá žádné dítě s handicapem naše aktivity. Prostory Domu dětí a mládeže jsou přizpůsobeny osobám s tělesným postižením, mají bezbariérový přístup, bohužel zájem není,“ konstatuje ředitelka Domu dětí a mládeže Kojetín Jana Hrušáková.

Když inkluze nefunguje, pomůžou neziskovky

Inkluze ale zdaleka není jedinou variantou, jak začlenit nejen děti a dospívající do zájmového vzdělávání. Mnohdy je tato možnost dokonce nejméně vhodná a to v případě, že to zdravotní stav osoby s postižením nedovoluje nebo nejsou nastaveny adekvátní podmínky ze strany poskytovatele zájmového vzdělávání. V této chvíli jsou neocenitelnými neziskové organizace. Právě některé z nich se v České republice kromě jiných služeb věnují taktéž aktivnímu trávení volného času u osob s postižením.

Jednou z nich je zapsaný spolek Proty boty. Organizace působí od roku 2001 v Brně a zaměřuje se jak na integrovaný tanec, tak na tanec jako prostředek pro uměleckou a terapeutickou činnost. Mimo jiné zde probíhá kroužek kreativního tance určený pro děti s poruchami autistického spektra, poruchami pozornosti a dalšími neurovývojovými obtížemi. Aktivity jsou tu zaměřené na vnímání svého těla, prožitek, ale také na sebevyjádření prostřednictvím pohybu. V této zájmové aktivitě je kladen důraz na individuální přístup. V současné době sem dochází pět dětí, jimž se věnují dvě lektorky.

Pohybové kroužky, příměstské tábory i pobyty pro dospělé

Zájmové vzdělávání pro osoby s postižením však nemusí být zaměřeno pouze jedním směrem. Příkladem dobré praxe je všestranně zaměřený pohybový kroužek fungující pod zapsaným spolkem Domov pro mne. Ten v rámci svých služeb počítá i s aktivním naplněním volného času, a tak jejich nabídka čítá nejen zájmové kroužky, ale také příměstské tábory, pobytové akce pro děti a mládež a pro dospělé.

Proty boty – kroužek kreativního tance pro děti s handicapem, foto: Miluše Vašíčková

Zájmových kroužků nabízí v současné době osm. Mimo rukodělné nebo hudební činnosti je otevřen i pohybový kroužek. V současnosti jej navštěvuje pět účastníků. Jde převážně o osoby s mentálním postižením, ale také o osoby s poruchami autistického spektra nebo kombinovanými vadami.

Kroužek vede zkušený lektor a asistent. Aktivity probíhají v různém prostředí v závislosti na počasí a zájmech uživatelů. Za příznivého počasí bývá kroužek venku, nejčastěji v parku, v opačném případě se účastníci schází v prostorách klubovny Paluba patřící zmiňovanému spolku. V rámci kroužku jedinci vykonávají různé pohybové aktivity na zlepšení celkové úrovně hrubé motoriky, posílení a protažení celého těla.

Zároveň je kroužek místem pro již zmiňovanou socializaci všech účastníků se svými vrstevníky. Ta je často pro osoby s postižením stěžejní záležitostí. Právě ona totiž napomáhá žít plnohodnotný život.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *