Ilustrační obrázek (zdroj: Freepik)

Jaké bývají státní dotační výzvy? Co nabízí aktuálně Evropská unie? Dotace pro rok 2024 budou oznámeny každou chvíli

Finance bývají často pro neziskové organizace kamenem úrazu a spousta projektů je odkázána pouze na dary od sponzorů a dobrovolníků. Stát ale každoročně nabízí řadu dotačních výzev, kdy každé ministerstvo uvolňuje peníze, o které si lze zažádat. Tyto dotace dosahují i sta milionů korun. Ačkoli jsou výzvy pro 2023 již ukončené, už nyní můžete začít vypracovávat žádosti pro rok 2024. Podívejte se na přehled výzev minulých i současných a udělejte si tak obrázek o možných dotacích. 

Každá dotační výzva má své specifické podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace, jako jsou například účel dotace, výše finanční podpory, finanční přehledy, přehledy aktivit a působnosti, délka projektu a spousta dalších podkladů, které mohou být v mnoha ohledech odrazující. Tyto informace jsou zveřejňovány na webových stránkách daných institucí, odkazy najdete v článku. Pro získání výzvy je klíčové dodržet všechny podmínky a termíny, které si určují konkrétní ministerstva a vypracovat kvalitní projektový záměr, který bude splňovat všechna kritéria.

V České republice existuje několik různých institucí a programů, které poskytují finanční podporu neziskovým organizacím formou dotačních výzev, zde jsou vybrané a adekvátní možnosti pro neziskové nestátní organizace.

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – poskytuje dotace na podporu zaměstnanosti, sociálních služeb, prevenci sociálního vyloučení, podporu rodiny, dětí a seniorů.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – zaměřuje se na oblasti spojené se zkvalitňováním života uvnitř našeho státu. Jsou spojené například s ekonomickou výstavbou a bezbariérovostí. Dále rozvoj regionů a obcí, či rozvoj v jiných oblastech života.
  • Ministerstvo kultury (MKCR) – peníze jsou směřovány na kulturní projekty a aktivity, jako jsou festivaly nebo výstavy.
  • Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – poskytuje dotace na ochranu přírody a krajiny, především na podporu obnovitelných zdrojů energie.
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – hledá projekty a aktivity v oblasti vzdělávání, prevence rizikového chování, podpory mládeže a sportu.
  • Ministerstvo vnitra (MV) – obvykle podporuje organizace v oblasti integrace cizinců, nebo prevence kriminality.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pixabay)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dotační výzvy pro letošní rok ukončilo, nicméně pokud byste měli zájem v následujícím roce, o peníze si můžou zažádat obecně prospěšné spolky, registrované církve, nadace, ústavy a spolky jejichž cílem je pomoc sociálně slabším a znevýhodněným skupinám. V letošním roce se výzva týkala projektů, jejichž cílem byla pomoc seniorům s celostátní působností. Konkrétně se jednalo například o organizace hájící práva seniorů. Pokud budete mít zájem o dotační výzvu na rok 2024, nezapomeňte sledovat web, ministerstvo práce uzavírá výzvy obvykle v lednu každého roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se v dotační výzvě letos zaměřilo na čtyři oblasti: rozvoj regionu a obcí, podpora výstavby bezbariérových míst, poradenství v oblasti bydlení a cestovní ruch na celostátní úrovni. Toto ministerstvo zabírá širší škálu možných organizací a snaží se pomáhat v různých oblastech. Výzva skončila v březnu 2023, vyhlášena byla v červnu v minulém roce. Pro výzvu na rok 2024 sledujte web.

Výzva Ministerstva kultury (MKCR)  se zaměřovala na profesionální hudbu a drama. Konkrétně se jednalo o příspěvkové organizace divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Výzva tohoto ministerstva také končívá obvykle v březnu, podmínky pro rok 2024 budou vyhlášeny v průběhu léta. Další výzva se týkala festivalů, tato však byla ukončena už v říjnu 2022, proto je důležité zůstat ve střehu a pro rok 2024 začít s přípravou co nejdříve. Festival může být zaměřen prakticky na jakýkoliv hudební žánr či jinou uměleckou oblast, ale musí být celorepublikově významný a vytvářet kulturní odkaz. Ministerstvo však požaduje žádost zaslanou přes datovou schránku, což může u osob, které dosud touto formou úřední komunikace nedisponují, znamenat časovou prodlevu. Další dotační výzvy a okruhy ministerstva můžete sledovat na webu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) výzvy také ukončilo již v minulém roce v září. Proto i podniky spadající pod oblast ekologie by měly každý den očekávat výzvu pro rok 2024. O dotace se mohou přihlásit organizace usilující o ochranu přírody a biologickou rozmanitost, dále organizace, které se zaměřují na vliv životního prostředí na lidské zdraví, klimatické změny a enviromentální vzdělávání. Více informací naleznete na webu ministerstva.

Ministerstvo školství (MŠMT) ukončuje výzvy podobně jako MPSV okolo ledna. Letošní výzva měla název „Na učitelích záleží.“ Hlavním záběrem této výzvy byly projekty, které podporují pedagogické pracovníky, a především zvyšování zájmu o toto povolání. O grant na Ministerstvu školství mohou žádat spolky, nadace, ústavy, o.p.s. ale také veřejné vysoké školy. Nestátní neziskové organizace musí prokázat zakotvenou činnost v oblasti vzdělávání a realizaci aktivit v oblasti pedagogiky. Ministerstvo nabízí také dotace v oblasti mládeže a práce s dětmi. Výzvy pro rok 2023 byly ukončeny v říjnu 2022, pro výzvu 2024 to bude podobné.

Ministerstvo vnitra (MV) v letošním roce vytvořilo mimořádnou výzvu, a to pro jakoukoliv organizaci zaměřující se na zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Konkrétně byla zaměřena na krizové a asistenční linky. Ministerstvo zveřejnilo, že letošní prioritou je podpora projektů, které vytvářejí strategii zvládání uprchlické krize v České republice a následných dopadů na společnost.

„Účelem dotačního programu je zajištění řešení dopadů bezpečnostní situace v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím evropských krizových či asistenčních linek v ČR pro jejich koncové uživatele. Jedná se o jednoznačnou garanci státu osobám v obtížných životních situacích,“ uvádí Ministerstvo vnitra ve svém oficiálním vyjádření. Žádost byla ukončena v březnu tohoto roku.

Zdroj: Freepik

AKTUÁLNÍ VÝZVY Z EVROPSKÉ UNIE PROGRAMU IROP

Předchozí výzvy se týkaly českých dotací pro nestátní neziskové organizace. Ministerstvo vnitra má však na starosti i rozdělování peněz z Evropských fondů.  Aktuálně se stále můžete přihlásit o dotace z Evropské unie. Pro období 2021–2027 vypisuje výzvy oddělení IROP (Integrovaný regionální operační program), které má za úkol rozdělovat dotační příspěvky z Evropské unie na území České republiky, tyto peníze jsou přiděleny z fondu EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj). Tyto výzvy se však mohou rovněž týkat i státních a soukromých podniků a konkurence může být vyšší. Při čtení je třeba být pozorný, zda se výzva týká neziskových organizací, protože to neplatí pro každou.

Nejnovější aktualizované výzvy jsou například na podporu psychiatrických léčeben a lůžkové psychiatrické péče. Výzva končí v červenci v roce 2024. Je smíšená pro soukromé i neziskové organizace.

Další nabídka se týká paliativní péče, tedy pomoc směřovaná vůči pacientům s nevyléčitelnou nemocí. Tato nabídka je také smíšená. Kompletní výzva bude ukončená až v roce 2025, dílčí přihlašovací termíny přicházejí v etapách a podmínky pro jednotlivá období se mohou lehce lišit.

Dotace pro vzdělávání jsou směřovány prakticky na všechny organizace s pedagogickou tématikou. O dotaci si do roku 2027 mohou zažádat provozovatelé výuky v mateřské nebo základní škole, kteří se zaměřují na revoluční systém školství, jako jsou různé modernizace ve výuce nebo integrace nových programů, jako je například mediální výchova, konkrétně rozvoj digitální gramotnosti a informačního myšlení. Dále se výzva týká všech, kteří se snaží pracovat s národnostními menšinami a začleňovat je do společnosti. Pokud je v organizaci provozována jakákoliv podpora snižování nerovností, je také možné si zažádat o peníze. Více informací o výzvě naleznete zde.

Sociální služby v komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) se týkají prakticky jakékoliv organizace, která pomáhá sociálně slabším skupinám. Mohou to být děti, teenageři, bezdomovci, senioři, osoby s jakýmkoliv druhem postižení, osoby v bytové nouzi, matky samoživitelky a mnoho dalších. Dotace se však týká jen komunitních podniků. To znamená, že CLLD je zaměřen zejména na rozvoj venkovských oblastí a je realizován v území působnosti místních akčních skupin. To znamená že pro naše území je koeficient vypočítán jen pro obce s počtem obyvatel do 25 tisíc. Výzva je tak lukrativní pro malé neziskové organizace a končí také v roce 2027, podrobnosti najdete v odkazu.

IROP je dobře strukturovaný, je důležité si projít PDF soubory jednotlivých výzev. Obecně je s vyplňováním dotačních formulářů a vypracovávání projektů hodně práce, přípravy a papírování, a mnohdy tak mohou být odrazující. Nicméně je důležité se nenechat odradit, každé ministerstvo má také informativní linku nebo e-mail, kterou můžete kontaktovat s případnými dotazy.

Jsem srdcem snílek, baví mě dobrodružství. Miluji kreativitu a tvorbu, maluji, píšu a učím se grafiku. Studuji na UPOL Mediální a komunikační studia, mám ráda komunikaci s lidmi, nejvíce mě baví rozhovory a reportáže z místa dění. Zastávám názor, že to, co dáme do světa, se nám vrátí, a že dobré skutky mají smysl.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *