Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

V jakém momentě je třeba vyhledat logopeda? Vady řeči mohou mít vliv na celkový rozvoj osobnosti dítěte  

Schopnost komunikovat umožňuje nejen sdílet informace, ale také hraje klíčovou roli v sociálním začlenění jedince do společnosti. Různorodými poruchami řeči a komunikace se zabývá logopedie, která umí mnohem víc, než jen naučit děti správné výslovnosti. Čím se tento obor zabývá? Jaké mohou být důsledky narušené komunikační schopnosti v rámci vývoje u dětí?

Logopedická péče se zaměřuje na diagnostiku, prevenci a léčbu nejrůznějších obtíží týkajících se komunikace a řeči. Od těch nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost hlásek, až po těžké řečové poruchy či úplnou nemluvnost. Jedná se o obor, který spolupracuje s medicínou, pedagogikou a psychologií. Logopedická terapie zahrnuje různé metody a techniky, které mají za cíl posílit nebo obnovit komunikační dovednosti.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Mezi základní kategorie narušené komunikační schopnosti patří například dyslalie, porucha artikulace hlásky nebo skupiny hlásek. Neschopností naučit se verbálně komunikovat se věnuje vývojová dysfázie. Mutismus zase představuje ztrátu schopnosti verbálně komunikovat. Setkáváme se také s koktavostí (balbuties), breptavostí (tumultus sermonis) a v neposlední řadě s narušením artikulace jako celku úzce spojeným s obtížemi s dýcháním a tvorbou hlasu, takzvanou dysartrií.

Řečové problémy u dětí mají několik důsledků

Vady řeči mohou významně ovlivnit proces učení ve škole, například co se týče čtení a psaní. Kromě toho, že dítě trpící řečovou poruchou může mít potíže s porozuměním učiva a rozvojem jazykových dovedností, se tento nedostatek projevuje i v rámci navazování a udržování sociálních vztahů. Děti s řečovými problémy mohou mít potíže s vyjadřováním svých myšlenek a pocitů, což může vést k nepochopení ze strany vrstevníků a ovlivnit tak jejich sebevědomí. To vše má vliv na jejich emoční vývoj a sebepojetí.

Existuje několik různých faktorů, které mohou způsobit narušení řečového vývoje. Mezi nejčastější příčiny patří například úrazy hlavy či centrálního nervového systému, infekce, nemoci, stres matky v těhotenství, málo stimulující a podmětné prostředí, smyslové poruchy nebo tělesné a mentální hendikepy.

Logopedové pracují s lidmi všech věkových skupin

Řečové problémy se netýkají pouze dětí, jak by se mohlo zdát. V průběhu života mohou postihnout i dospělé jedince. K narušení již vybudovaného jazyka může dojít například vlivem neurologického onemocnění, jako jsou mozkové příhody, nebo poranění hlavy. Zde hovoříme o takzvané afázii, což je označení pro ztrátu nebo poruchu řeči způsobenou porušením řečových oblastí mozku. Jde o získané postižení řečových dovedností v době, kdy už byla řeč rozvinutá a týká se například samotné schopnosti mluvit, rozumět řečenému, opakovat slova, pojmenovávat věci, číst, psát a počítat.

Existuje několik signálů, které naznačují potřebu konzultace s logopedem

Je důležité v rámci vývojových etap sledovat, zda dítě dosahuje očekávaných milníků v oblasti řeči. Od narození dítěte do tří let věku dochází k jejímu prudkému rozvoji. Je to také období, kdy je vhodné dítěti s řečí pomoci. Kolem třetího roku si dítě začíná osvojovat gramatickou strukturu slov a vět. Postupně roste jeho slovní zásoba. Po pátém roce jsou děti schopné srozumitelně komunikovat se svým okolím, přičemž se stále vyvíjí výslovnost hlásek.

Kolem šestého až sedmého roku života, by dítě již mělo zvládat souvislé vyprávění a používání souvětí. Je však důležité si uvědomit, že každé dítě je jedinečné a může mít odlišný vývoj. Pokud máte jakékoli obavy a nejasnosti ohledně řečového vývoje dítěte, je na místě konzultace s pediatrem nebo logopedem. Včasná diagnostika a terapie mohou hrát klíčovou roli v podpoře dětí s poruchou řeči a minimalizovat negativní dopady v rámci jejich vývoje.

S vadami řeči pomáhá Mezigenerační centrum Julie

Logopedickou péči pro osoby s narušenou komunikační schopností u všech věkových skupin zajišťuje Mezigenerační centrum Julie. Jedná se o projekt zaměřený na každodenní odbornou skupinovou i individuální logopedickou péči. Pomoc seniorům nabízí také aktivizační programy či rehabilitační cvičení. Nachází se zde centrum denních služeb pro seniory a dospělé a také logopedická mateřská školka. Děti, dospělí i senioři se zde dostávají do kontaktu, který je oboustranně obohacující. Učí se vzájemné úctě, toleranci a laskavosti.

Školka (zdroj: fotogalerie – www.vjednomdome.cz)

Mateřská škola mezigeneračního centra Julie se zaměřuje na speciálně-pedagogickou a logopedickou péči o děti s poruchami řeči a komunikace. Zaměřuje se zejména na opožděný vývoj řeči a vývojovou dysfázii. Malý počet dětí v kolektivu navíc umožňuje individuální přístup a optimální péči pedagogů. „Při práci s dětmi využíváme postupy, jako jsou například manipulační hry, hry s kostkami, puzzle…Vlastně cokoliv, co dítě zajímá, lze použít k jeho rozvoji. Při hře je vhodné zavádět do hry nové prvky, hodně komentovat, ověřovat, zda informacím a instrukcím dítě rozumí,” říká Lucie Potužáková z Mateřské školy logopedické.

Cílem MŠ je hravou formou rozvíjet řeč jako základní prostředek komunikace a duševního rozvoje. Žákům je tak usnadněný nástup do první třídy. „U větších předškolních dětí využíváme spoustu her určených pro tuto věkovou kategorii, také pracovní listy, různé kartičky, logické úlohy, práci ve skupině a podobně. Je toho spoustu. Za sebe můžu říct, že se v každé hře, která je určena na rozvoj některé z oblastí, snažím najít další způsoby práce a další oblasti, které by bylo možné danou hrou rozvíjet,” dodává Potužáková.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *